დ. როგავა

ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო
გეოლოგიის საფუძვლები

image-1

უაკ 551.49+624.131.1

ISBN 978-9941-20-272-8

84 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

განხილულია ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც ასახავს მიწისქვეშა წყლების ფორმირებისა და გავრცელების, აგრეთვე გეოლოგიური გარემოს საინჟინრო-გეოლოგიურ თავისებურებებს.
დახასიათებულია წყლის განაწილება ატმოსფეროში, მიწის ზედაპირსა და წიაღში, მიწისქვეშა წყლების ფიზიკური თვისებები და ქიმიური შედგენილობა, მათი წარმოშობა, მიწისქვეშა წყლების ტიპები და მათი კლასიფიკაცია, ბუნებრივი გამოსავლები მიწის ზედაპირზე, მინერალური და სამრეწველო წყლები, სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების ჰიდროგეოლოგიური პირობები, მიწისქვეშა წყლების მოძრაობა და მათი მოდინება საკაპტაჟე ნაგებობებისაკენ, სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავებისას მიწისქვეშა წყლებთან ბრძოლის მეთოდები, ჰიდროგეოლოგიური კვლევის თავისებურებები სასარგებლო წიაღისეულის ძებნისა და ძიების დროს.
აგრეთვე განხილულია ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები, თანამედროვე გეოლოგიური პროცესები და მოვლენები, საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის ამოცანები და სახეობანი, ზოგადი ცნობები ბინარული სისტემის, მისი შემადგენელი კომპონენტების შესახებ საინჟინრო-გეოლოგიის ამოცანები გეოლოგიური გარემოს რაციონალური გამოყენებისა და დაცვის მიზნით.
განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. დიდად დაეხმარება აგრეთვე ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებს.