გ. ამყოლაძე, მ. ლომსაძე-კუჭავა, ჯ. დუგლაძე

ინოვაციური პროცესები და
ინოვაციური ასპექტები

image-1

უაკ 62-05

ISBN 978-9941-20-697-9

156 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საინოვაციო პროცესის ორგანიზება და ინოვაციების ეკონომიკური ეფექტიანობა.
ნაშრომში მოცემულია ინოვაციების ეფექტიანობის დადგენის მეთოდები, დასაბუთებულია ინოვაციებში არსებული ინვესტიციების ამოღების, დისკონტირების, ხარჯების მიხედვით გამოთვლის, ღირებულებების მიხედვით შედარების მეთოდები. განსაზღვრულია ინოვაციების ეკონომიკური ეფექტიანობა. ამის გარდა, დაანგარიშებულია ჩატარებული ინოვაციური სამუშაოების შედეგად მიღებული ეფექტი.
წინამდებარე ნაშრომი საინტერესოა არა მარტო მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, არამედ ფართო საზოგადოებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები