ბ. გოგიჩაშვილი, თ. ცერცვაძე, ა. პაპიაშვილი, ნ. მხეიძე

მეტალურგიული პროცესების
თეორია

image-1

უაკ 669.02/09(07)

ISBN 978-9941-20-652-8

81 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 30.03.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ოქსიდებისაგან, მადნებისაგან ლითონების მიღების თერმოდინამიკა და კინეტიკა, კარბონატების დისოციაცია, კარბოთერმული და ლითონთერმული აღდგენის თეორია და პრაქტიკა, რკინის დედახსნარში ელემენტების დიფუზიური პროცესები. მოცემულია ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების დახასიათება და წარმოდგენილია მათი პრაქტიკულად გამოყენების მაგალითები მეტალურგიაში. ასევე, შესწავლილია ლითონსა და წიდას შორის ზედაპირული დაჭიმულობის სხვაობის პრაქტიკულად განსაზღვრა და ადჰეზიის მუშაობის შეფასება. პრაქტიკუმში მოცემულია ლაბორატორიული სამუშაოები. მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ექსპერიმენტული შედეგების მათემატიკური დამუშავების მეთოდებს, ექსპერიმენტების მათემატიკური მოდელირებისა და დაგეგმვის ასპექტებს.
წიგნი განკუთვნილია მეტალურგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები