ბ. მეფარიშვილი, გ. ჯანელიძე

Web დანართების პროგრამული რეალიზაცია
MySQL-ის გამოყენებით
(ლაბორატორიული პრაქტიკუმი)

image

უაკ 008

ISBN 978-9941-20-618-4

290 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

განხილულია მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემა MySQL გარემოში ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულების აღწერილობა საგნისათვის „Web დანართების პროგრამული რეალიზაცია MySQL-ის გამოყენებით“.
განკუთვნილია ინფორმატიკის სფეროს სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები