მ. მორბედაძე, ი. ელერდაშვილი-ლომიძე

ურთიერთშეცვლადობა სტანდარტიზაცია
და ტექნიკური გაზომვები

image-1

უაკ 621:389.63:681.2

ISBN 978-9941-28-001-6 (PDF)

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ურთიერთშეცვლადობისა და ტექნიკური გაზომვების ძირითადი პრინციპები მანქანათმშენებლობაში; ტიპური შეერთებების ჩასმები და დაშვებები სტანდარტებისა და სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანოს რეკომენდაციების შესაბამისად; განხილულია სტანდარტიზაციის სისტემის ძირითადი პრინციპები და მისი მეცნიერულ-ტექნიკური საფუძვლები.
გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების სხვადასხვა საინჟინრო სპეციალობის სტუდენტებისათვის. მისი გამოყენება შეუძლიათ აგრეთვე მანქანათმშენებელ ქარხნებში, საკონსტრუქტორო ბიუროებსა და საპროექტო ორგანიზაციებში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები