ი. ელერდაშვილი-ლომიძე

ჰიდრომოწყობილობების მონტაჟი, გაწყობა
და ტექნიკური ექსპლუატაცია

image-1

უაკ 69.057.1

ISBN 978-9941-28-002-3 (PDF)

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში თავმოყრილია მანქანათმშენებლობის სფეროში არსებული გამოცდილებები ჰიდრავლიკური ამძრავის და მოწყობილობების საიმედოობასა და უსაფრთხოებაზე ჰიდროამძრავების გაწყობის, ექსპლუატაციისა და რემონტის დროს. მოყვანილია საიმედოობის და უსაფრთხოების გაზრდის საკითხები.
წიგნში განხილულია ჰიდროამძრავებისა და მისი ელემენტების კონსერვაციისათვის, მონტაჟისთვის მომზადებისა და მონტაჟის საკითხები. აღწერილია ჰიდრომოწყობილობების მუშაობაში გაუმართაობის შესაძლო ვარიანტები და ამ გაუმართაობის აღმოფხვრის მეთოდები. განხილულია ჰიდროამძრავების მომსახურებისა და რემონტის, ჰიდროსისტემის მუშა სითხეში ჰაერის და წყლის შემცველობის შემცირების საკითხები.
ნაშრომი განკუთვნილია მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები