ზ. ჯაფარიძე

მცენარეული ნედლეულის საექსტრაქციო
მოწყობილობები

image-1

უაკ 664.061

ISBN 978-9941-28-199-0 (PDF)

120 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში „მცენარეული ნედლეულის საექსტრაქციო მოწყობილობები“ წარმოდგენილია მცენარეული ნედლეულის ექსტრაჰირების თეორიული საფუძვლები. გაკეთებულია ექსტრაქციის მეთოდების და მოწყობილობების კლასიფიკაცია, განხილულია მოწყობილობათა სტრუქტურულ-პრინციპული და კინემატიკური სქემები.
გამოცემა განკუთვნილია სასურსათო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სპეციალობის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის და დაეხმარება აგრეთვე შესაბამისი პროფილის დოქტორანტებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები