image-1
გ. ჩიტაშვილი

ორთქლის და აირის ტურბინები
(ორთქლტურბინული, აირტურბინული, ორთქლაირული და კოგენერაციული დანადგარები) II ნაწილი

უაკ: 621.165-621.438

წიგნი არის ამავე ავტორის სახელმძღვანელოს „ორთქლის და აირის ტურბინების“ (თერმოდინამიკური ციკლები და ტურბინის საფეხურის თეორია) მეორე ნაწილი. აქ გაშუქებულია მრავალსაფეხურიან ორთქლის ტურბინასთან დაკავშირებული ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი: ტურბინის სადენი ნაწილის გაანგარიშების საფუძვლები, ორთქლგანაწილების სისტემები, საკონდენსაციო დანადგარები, ტურბინების რეგულირება, თბოფიკაციური ორთქლის ტურბინები და სხვა. წიგნის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმო აირტურბინული, ორთქლაირული და კოგენერაციული დანადგარების სქემების აღწერას, მუშაობის პრინციპის, ენერგოეფექტურობის მაჩვენებლებისა და სხვა მახასიათებლების განხილვას.
სახელმძღვანელო დაწერილია მოქმედი სილაბუსის შესაბამისად და განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის „თბოენერგეტიკული დანადგარების“ მიმართულების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. ამ წიგნით ასევე შეუძლიათ ისარგებლონ თბოელექტროსადგურებში მომუშავე ინჟინერტექნიკურმა მუშაკებმა და თბოენერგეტიკით დაინტერესებულმა პირებმა.

 

 

 

 

image-1
მ. ბარბაქაძე, გ. არჩვაძე, ვ. ქართველიშვილი

დატვირთვა-განტვირთვის მექანიზაცია საზღვაო ტრანსპორტზე

უაკ: 627.2/3

განხილულია ნავსადგურებისა და საზღვაო ტრანსპორტის დატვირთვა-განტვირთვის სამუშაოს მექანიზაციისა და ავტომატიზაციისათვის საჭირო თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვა და შესაძლებლობანი. 
განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ ტექნიკური უნივერსიტეტების საზღვაო ტრანსპორტის მიმართულების სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
გ. ღვინეფაძე

Javascript და მისი შესაძლებლობების განმავითარებელი თანამედროვე ტექნოლოგიები

უაკ: 681.3.06

წიგნში განხილულია WEB დოკუმენტების შესაქმნელად განკუთვნილი სცენარების სპეციალიზებული ენა  Javascript-ი და ამ ენის შესაძლებლობების განმავითარებელი, ბოლო წლებში შემუშავებული ტექნოლოგიები: Ajax, jQuery და Json.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკის სპეციალობათა შემსწავლელი სტუდენტებისა და ამ საკითხით დაინტერესებული პირებისთვის.

 

 

image-1
თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე

მასალათა გამძლეობა II ნაწილი

უაკ: 539.3(2)

სახელმძღვანელო-მასალათა გამძლეობა, II ნაწილი-შედგენილია იმ სილაბუსის მიხედვით, რომელიც მოიცავს ამ საგნის II ნაწილის ძირითად საკითხებს. მასში მოყვანილია მრავალი რიცხვითი მაგალითი  და ილუსტრაცია, რაც მკითხველს საკითხების უფრო ნათლად წარმოდგენის საშუალებას აძლევს. სახელმძღვანელოში, შესაბამისი თემების შეუცდომლად აღქმისათვის და მასალის სწორად გააზრების მიზნით, თავების დასასრულს დართულია კითხვა-პასუხები.
იგი შედგება შვიდი თავისაგან: გადაადგილებების განსაზღვრა ღუნვისას, გადაადგილებათა განსაზღვრის ენერგეტიკული მეთოდები, სტატიკურად ურკვევი სისტემების გაანგარიშება, რთული წინაღობა, კონსტრუქციის ელემენტების გაანგარიშების პრინციპები დრეკადობის ზღვრებს მიღმა, დეფორმირებადი სისტემების წონასწორობის მდგრადობა, გაანგარიშება დინამიკურ დატვირთვაზე.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

 

 

 

 

image-1
ვ. კუციავა, პ. ჯოხაძე, თ. ხუციშვილი

გადამწოდები

უაკ: 681.208

სახელმძღვანელოში განხილულია მრეწველობის დარგებსა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში გამოყენებული გადამწოდების ფართო სპექტრი. აღწერილია მათი როგორც მოქმედების პრინციპები, ისე ჩართვის სქემები და პრაქტიკული გამოყენების მაგალითები.
იგი დიდ დახმარებას გაუწევს სტუდენტებს, მაგისტრანტებსა და საინჟინრო პერსონალს სხვადასხვა დანიშნულების საზომი სისტემების დამუშავების საკითხების გადაჭრაში.

 

 

image-1
თ. მეგრელიძე, გ. ბერუაშვილი, გ. გუგულაშვილი

კვების საწარმოთა სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებები

უაკ: 621.8

სახელმძღვანელოში განხილულია კვების საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესებისათვის განკუთვნილი მექანიზაციის საშუალებები; აღწერილია ელევატორები, ხრახნული და გორგოლაჭიანი კონვეიერები, ჩამოსაშვები ღარები, თვითდინებითი მილსადენები და ხრახნული ჩამოსაშვებები. მოცემულია პნევმატიკური, აეროზოლური, ჰიდრავლიკური და აეროგრავიტაციული სატრანსპორტო სისტემები, აგრეთვე ცალობითი და ფხვიერი ტვირთის ჩასატვირთავ-განმტვირთავი სატრანსპორტო საშუალებები. 
წიგნი განკუთვნილია კვების ინდუსტრიის დეპარტამენტის „კვების მრეწველობის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის“ საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციალობის ბაკალავრებისათვის.

 

 

image-1
თ. მეგრელიძე, გ. ბერუაშვილი, გ. გუგულაშვილი

მაცივარი მანქანებისა და დანადგარების ავტომატიზაციის ხელსაწყოები და საშუალებები

უაკ: 621.56

სახელმძღვანელოში განხილულია მაცივარი მანქანისა და დანადგარის ავტომატიზაციის ხელსაწყოების და საშუალებების პრინციპული სქემები; აღწერილია მათი მოქმედების პრინციპები და გამოყენების ადგილი; წარმოდგენილია ავტომატიზაციის ხელსაწყოებისა და საშუალებების მაცივარ მანქანასა და დანადგარზე დამონტაჟებისა და მომსახურების მეთოდები.
განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის კვების ინდუსტრიის ინჟინერიის და ტექნოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, გამოადგებათ ამავე პროგრამის შემსწავლელ მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს.

 

 

 

image-1
თ. ხმელიძე

ხის კონსტრუქციები

უაკ: 624.011.78

სახელმძღვანელოში განხილულია ხის კონსტრუქციების განვითარების ტენდენციის საკითხები, მათი მშენებლობაში გამოყენების აქტუალურობა, ამჟამინდელი მდგომარეობა და პერსპექტივები. აღწერილია საქართველოში არსებული მერქნის ბაზის დინამიკა, გავრცელებული ჯიშები, მერქნის, როგორც კონსტრუქციული საშენი მასალის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები, ცეცხლისა და ბიოლოგიური მავნებლებისაგან დაცვის გზები. გადმოცემულია ხის კონსტრუქციების, დეტალების და შეერთებების გაანგარიშების კონსტრუირების საფუძვლები. აღწერილია ხის სიბრტყითი და სივრცითი კონსტრუქციების ძირითადი სახეობები, აგრეთვე მათი დამზადების ტექნოლოგია, ექსპლუატაცია და ეკონომიკური ასპექტები. მოცემულია კონსტრუქციების პრაქტიკული გაანგარიშების მაგალითები. დანართის სახით წიგნს თან ერთვის გაანგარიშებისათვის საჭირო ნორმატიული მასალა.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია „სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის“ სპეციალობის სტუდენტების, დოქტორანტების, ინჟინრების, დამპროექტებლების, მეცნიერი თანამშრომლებისა და ამ საქმით დაინტერესებული ყველა პირისათვის.

 

 

image-1
გ. შაველაშვილი

ელექტრომოწყობილობის მონტაჟი, ტექნიკური ექსპლუატაცია და რემონტი. I ნაწილი

უაკ: 658.26:621.311

სახელმძღვანელოში განხილულია ელექტრომომარაგების და ელექტროამძრავის სისტემებში შემავალი ელექტროდანადგარების და ელექტრომოწყობილობების (ძალური ტრანსფორმატორები, საკაბელო ხაზები, საკაბელო ქუროები, კომპლექტური მანაწილებელი მოწყობილობა, ელეაირული ამომრთველები, ვაკუუმური ამომრთველი და სხვ.) დამონტაჟების, გაწყობის და ტექნიკური ექსპლუატაციის ორგანიზაციული და ტექნიკური საკითხები.
განკუთვნილია ელექტროენერგეტიკის მიმართულების ელექტრომომარაგების, ელექტროამძრავისა და ელექტრომექანიკის სპეციალობების სტუდენტებისათვის.