image-1
შ. ნემსაძე

ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები

უაკ: 620.9

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ტრადიცი­ული თბო-ჰიდრო-ატო­მური ენერგეტიკის, აგრეთვე არა­ტრადიციული განახლე­ბადი წყაროების ენერგეტიკის ძირი­თადი პრობლემები.
შედგენილია ენერგეტიკისა და ელექტროინ­ჟი­ნერიის პროფილის სპეციალობების საბაკალავრო და სამა­გისტრო პროგრამების მიხედვით.
განკუთვნილია ენერ­გეტიკისა და ელექტროტექნიკური სპეციალობების სტუ­დენტებისათვის, აგრეთვე ენერგეტიკის დარგში მომუ­შავე სპეციალისტე­ბისათვის.

 

 

image-1
თ. მაჭარაძე

ბიზნეს-მონაცემთა კომპიუტერული ანალიზი

უაკ: 681.3

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ბიზნესის სფეროში სტატისტიკურ მონაცემთა კომპიუტერული ანალიზის საკითხები. დიდი მოცულობის პრაქტიკულ მასალასთან ერთად, მოყვანილია სტატისტიკური ანალიზის საბაზო ცნებები. მონაცემთა ანალიზის ამოცანების გადაწყვეტის ინსტრუმენტებად გამოყენებულია საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი ცხრილური პროცესორის MS Exsel-ის სტანდარტული სტატისტიკური ფუნქციები და მასში შემავალი Analysis Toolpak  პაკეტის პროცედურები.
წიგნი განკუთვნილია ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, რომლებიც შესაბამისი დასახელების დისციპლინას სწავლობენ. ნაშრომი დახმარებას გაუწევს მათაც, ვისაც სხვადასხვა სფეროში, მონაცემთა კომპიუტერული ანალიზის საფუძველზე, მოუწევთ მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიღება.

 

 

image-1
ნ. კუციავა, ე. თოფურია, თ. ტუსიაშვილი, თ. ედილაშვილი

ზოგადი ქიმიის კურსი

უაკ: 546

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ქიმიის ძირითადი ცნებები და კანონები, ქიმიურ ელემენტთა პერიოდული სისტემა და არაორგანულ ნაერთთა ძირითადი კლასები. მოცემულია თანამედროვე შეხედულებები ატომის აღნაგობასა და ქიმიურ ბმებზე. საფუძვლიანად არის ჩამოყალიბებული კინეტიკის, ხსნარის, ჟანგვა-აღდგენისა და ელექტროქიმიური პროცესების საკითხები.
განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიის სპეციალობების პროფე­სიული სწავლების სტუდე­ნტე­ბისთვის, ასევე ზოგადი ქიმიის საკითხებით დაინტერე­სებულ პირთათვის. 

 

 

image
ი. კახნიაშვილი, ზ. ოქროსცვარიძე, ლ. ჩხიკვაძე

პლატინოიდების მეტალურგია

უაკ: 622. 342

დამხმარე სახელმძღვანელოში ყურადღება განსაკუთრებით გამახვილებულია პლატინოიდების მოპოვებისა და გადამუშავების, აგრეთვე აფინაჟის საკითხებზე. ფართოდაა გაშუქებული პლატინოიდების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები, აგრეთვე მათი ქცევა მადნების გამდიდრების პროცესებში, პლატინისა და მისი ჯგუფის ელემენტების წარმოების მეთოდები.
ნაშრომში განხილულია სულფიდური მადნების გადამუშავებისას პლატინისა და მისი ჯგუფის ლითონების ქცევის ფიზიკურ-ქიმიური საფუძვლები.
დამხმარე სახელმძღვანელოში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა პლატინაშემცველი შლამებისა და მეორეული პლატინაშემცველი ნედლეულის გადამუშავების საკითხებს. განხილულია პლატინის ჯგუფის ლითონების შენადნობები და მათი გამოყენების სფეროები.
წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლის ფერადი ლითონების მეტალურგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის, ასევე, პროფესიული სწავლების სტუდენტებისათვის.

 

 

 

image-1
ო. გელაშვილი, მ. ბარბაქაძე

საზღვაო პორტები და მათი მექანიკური აღჭურვა

უაკ: 627.2/3

ნაშრომში განხილულია საზღვაო ნავსადგურები, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო ლოჯისტიკური კვანძები, სადაც სამოქალაქო საზღვაო ფლოტის სხვადასხვა სახეობით მიმდინარეობს საკონტინენტთაშორისო ტვირთბრუნვა.
ყურადღება გამახვილებულია პორტების ტექნიკურ აღჭურვაზე სხვადასხვა სახეობის ტვირთის დატვირთვა-განტვირთვის სამუშაოთა მექანიზაციისა და ავტომატიზაციის კუთხით.
წიგნი განკუთვნილია ტექნიკური პროფილის უნივერსიტეტების სტუდენტებისთვის, ლექტორებისა და საზღვაო ტრანსპორტით დაინტერესებულ პირთათვის.

 

 

image-1
მ. წიქარიშვილი, ლ. ბერიძე, გ. მეტრეველი, მ. ვარდიაშვილი

ტექნიკური დიაგნოსტიკა (თეორია და პრაქტიკა)

უაკ: 616-07

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია მშენებლობის და მანქანათმშენებლობის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. კურსი დაეხმარება სტუდენტს, გამოიმუშაოს პრაქტიკული ჩვევა კონკრეტული ამოცანების ამა თუ იმ კონსტრუქციის და მანქანა-დანადგარების დიაგნოსტიკის მეთოდების შესწავლის დროს.
დამხმარე სახელმძღვანელო დიდ დახმარებას გაუწევს ტექნიკური დიაგნოსტიკისა და ექსპერტიზის დარგში მომუშავე სპეციალისტებს.

 

 

image-1
ი. ბაზღაძე

ქიმიური ნაერთების გავლენა ბიოსფეროსა და ცოცხალ ორგანიზმებზე

უაკ: 54.04

დამხმარე სახელმძღვანელოში „ქიმიური ნაერთების გავლენა ბიოსფეროსა და ცოცხალ ორგანიზმზე“ განხილულია ქიმიური ელემენტებისა და მათი ნაერთების მოხვედრის გზები ბიოსფეროსა (ატმოსფერულ ჰაერში, ჰიდროსფეროში, ნიადაგში) და ცოცხალ ორგანიზმებში (ჰიდრობიონტში, ხმელეთის ცხოველებში, ადამიანებში), მათი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები, დისბალანსის მიზეზები.
წიგნი განკუთვნილია სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიის, გარემოს დაცვის ინჟინერიისა და უსაფრთხოების სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
ნ. ასათიანი

სახვითი ხელოვნების ნიმუშთა მხატვრულ- სტილისტური ანალიზი

უაკ: 7:688

დამხმარე სახელმძღვანელოს საფუძვლიანი გაცნობა-შესწავლის შედეგად, თქვენ ჩაწვდებით ხელოვნების ანბანს, საწყის საფეხურს იმ რთული მეცნიერებისას, რასაც ხელოვნება ჰქვია, გაერკვევით მის დარგებსა და მასში შემავალ ჟანრებში, შეიმეცნებთ ხელოვნებათმცოდნეობის  ძირითად კრიტერიუმებს, ფუნქციასა და დანიშნულებას, მის განმსაზღვრელ ნიშან-თვისებებს. თქვენთვის ნათელი ხდება სახვითი (და არა მხოლოდ მისი) ხელოვნების ნამუშევრების აღქმა და „დანახვა“. სრულყოფილი საზრისიანობის უნარის გამომუშავება ხდება მხოლოდ ნაწარმოებთა ღრმა ანალიზის საფუძველზე. ამისთვის კი საჭიროა ხელოვნების ნაწარმოებებში მუდმივი ჩართულობა, რაც „აშალაშინებს“ თვალს, გონებას და აფართოებს აზროვნების არეალს.

 

 

image-1
ვ. აბაიშვილი, მ. ჟღენტი, ზ. ისააკიანი, ი. გელაშვილი

მეცნიერული კვლევის საფუძვლები ხის დამუშავების ტექნოლოგიასა და სატყეო საქმეში

უაკ: 674

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია ექსპერიმენტული კვლევის შედეგების ანალიზისა და დამუშავების ძირითადი მეთოდები. განხილულია ემპირიული ფორმულების პარამეტრების განსაზღვრა უმცირეს კვადრატთა მეთოდითა და ემპირიული მონაცემების მოგლუვების საკითხები წრფივი და განმეორებითი მოგლუვებისას.
მოცემულია ძირითადი ცნებები კორელაციური დამოკიდებულებების შესახებ, გამოთვლილია კორელაციის ემპირიული კოეფიციენტები და მიღებულია რეგრესიის ემპირიული წრფის განტოლებები.
წიგნი განკუთვნილია მერქნული მასალების დამზადებისა და დამუშავების ტექნიკისა და ტექნოლოგიების სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის. იგი შეიძლება გამოიყენონ დოქტორანტებმაც.