თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. ბერუაშვილი

წარმოების მექანიზაციის საშუალებები

image-1

უაკ 621.8

ISBN 978-9941-28-268-3 (PDF)

94 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია სამრეწველო საწარმოთა ტვირთნაკადები, მექანიზაციის საშუალებების ფუნქციური დანიშნულება, კონსტრუქციული და კინემატიკური აგებულება და გაანგარიშების საკითხები.
გამოცემა განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები