შ. ნემსაძე

ელექტრული მოწყობილობების ტექნიკური დიაგნოსტიკა

image-1

უაკ 621.34

ISBN 978-9941-28-573-8

110 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ტექნიკური დიაგნოსტიკის მეთოდები - ნაწილობრივი განმუხტვების მეთოდი, ვიბროდიაგნოსტიკა, სპექტრული მეთოდი, ძრავას სტატორის დენის სპექტრული ანალიზი, აგრეთვე ამ მეთოდებთან დაკავშირებული ტექნიკური საშუალებების გამოყენების მაგალითები. დამხმარე სახელმძღვანელო მოიცავს აგრეთვე ვიბრომეტრიის ელემენტებს, ვიბრომზომი ხელსაწყოების და კომპლექსების აღწერილობას, მათი გამოყენების მეთოდოლოგიას.

წიგნი შედგენილია ელექტროტექნიკური პროფილის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით. ის განკუთვნილია ენერგეტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, ისარგებლებენ წარმოებაში დასაქმებული სპეციალისტებიც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები