ი. მოდებაძე, გ. კურტანიძე

ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემების მოდელირება
ვირტუალური ლაბორატორიული სამუშაოები

image-1

უაკ 681.33

ISBN 978-9941-28-677-3

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში აღწერილია ვირტუალური ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარების მაგალითები. ყოველ ლაბორატორიულ სამუშაოში მოცემულია შესაბამისი მოკლე თეორიული საკითხი, სამუშაოს მიზანი, საწყისი მონაცემები და სამუშაოს ჩატარების ინსტრუქცია, ასევე ლაბორატორიული სამუშაოების ვარიანტები და გასაფორმებელი ოქმის ნიმუში.

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ტელეკომუნიკაციის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისათვის, ასევე გამოადგება ამავე დარგის მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს და კომპიუტერით მოდელირების სფეროში მომუშავე სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები