ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი, კ. ხოშტარია

ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემის მოდელირება


image-1

უაკ 681.33

ISBN 978-9941-28-676-6

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სახელმძღვანელოში განხილულია, მოდელირების პროგრამა Lab-VIEW, მისი დანიშნულება, პროგრამის მენიუები, პიქტოგრამები და ფუნქციური ბლოკები. ასევე, მოცემულია როგორ უნდა დაიწეროს პროგრამა ანუ აიგოს ე. წ. ვირტუალური ხელსაწყო მათემატიკური გამოსახულებებით და ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემაში მიმდინარე კონკრეტული პროცესების გამოყენებით.

სახელმძღვანელოში ყოველი პარაგრაფის ბოლოს მოყვანილია სავარჯიშო მაგალითები და ამოცანები, რომელიც სტუდენტმა დამოუკიდებლად უნდა შეასრულოს. სახელმძღვანელო დაწერილია აღნიშნული საგნის მოქმედი სილაბუსის მიხედვით.

განკუთვნილია ტელეკომუნიკაციის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისათვის, ასევე გამოადგება ამავე დარგის მაგისტრანტებს, დოქტორანტება და კომპიუტერით მოდელირების სფეროში მომუშავე სპეციალისტებს


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები