რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე

Transact-SQL ენა 2

მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

II ნაწილი

image-1

უაკ 800.8

ISBN 978-9941-20-445-6 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-447-0 (მეორე ნაწილი)

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.02.2014


 

მეთოდიკური მითითებების მეორე ნაწილი განკუთვნილია იმ ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად. მათში განხილულია Transact-SQL ენის ისეთი ფუნდამენტური საკითხები, როგორიც არის: ფუნქციები, შენახული პროცედურები, კურსორები, წარმოდგენები, ინდექსები და ა. შ. თითოეულ ლაბორატორიულ სამუშაოს გააჩნია საკითხის შესაბამისი მოკლე თეორიული ცნობები და მისი პრაქტიკული გადაწყვეტის მეთოდი.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები