N5 (7), 2011 - [PDF]

ნუგზარ გაბრიჩიძის მოგონება…………………………………………………3
 

კერძო სამართალი
 

ზ. გაბისონია. საბანკო პლასტიკური ბარათების სამართლებრივი რეგულირების ძირითადი ასპექტები…………………………………………5

ზ. გაბისონია. დოკუმენტური აკრედიტივის ხელშეკრულების არსი……12

მ. ღვინიაშვილი. მოსამზადებელი სხდომა სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოში……………………………………………………………………18

მ. ღვინიაშვილი. ახალი ფაქტები და მტკიცებულებები

სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოში……………………………………22

ლ. ხეცურიანი. საარბიტრაჟო ხელშეკრულების ფორმები

და მისი მნიშვნელობა პრაქტიკაში……………………………………………26

ლ. ლორთქიფანიძე. სასამართლო მტკიცებულებების შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი სამოქალაქო პროცესში…………………………35

გ. გელაშვილი. ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის)

სამართლებრივი ურთიერთობის ჩამოყალიბება და განვითარება………51

ი. ბუხიაშვილი. ოფშორული ზონის ცნება და მასში რეგისტრირებულ კომპანიათა სამართლებრივი სტატუსის ზოგიერთი საკითხი……………57

ვ. ინგოროყვა. ევროკავშირის ქვეყნებში სააქციო საზოგადოებების მმართველი ორგანოების ფუნქციები აქციონერთა კაპიტალის

დაცვის მიზნით…………………………………………………………………62

ვ. ინგოროყვა. რამდენიმე საკითხი მინორიტარ აქციონერთა

უფლებების დაცვის შესახებ……………………………………………………68

პ. კოპალეიშვილი. საერთაშორისო საზღვაო ნაოსნობაში დასაქმებულ

საქართველოს მოქალაქეთა შრომის უსაფრთხოების ზოგიერთი აქტუალური პრობლემის შესახებ………………………………………………74

ლ. შურღაია. დაზღვევის სამართლებრივი საფუძვლების ზოგიერთი

ასპექტი……………………………………………………………………………85

მ. მამულაშვილი. შვილად აყვანის პრობლემები ქართულ სამართლებრივ სივრცეში…………………………………………………………………………89

მ. ბერიძე. სააქციო საზოგადოება, როგორც სამეწარმეო იურიდიული პირის განსაკუთრებული ფორმა………………………………………………96

მ. თურქია. ზრუნვამოკლებულ ბავშვთა ძნელად აღსაზრდელობის

სუბიექტური ფაქტორები………………………………………………………102

დ. ებანოიძე. საკუთრება და მისი დაცვის მექანიზმები…………………107
 

საჯარო სამართალი
 

გ. გორაძე. ორსუბიექტიანი ფედერალიზმი და სახელმწიფოს

მთლიანობის პრობლემა………………………………………………………113

ი. გაბისონია. ქონებაზე ყადაღის დადება ძველი და ახალი

საგადასახადო კოდექსის მიხედვით…………………………………………126

გ. აბაშიძე. პროკურორის საქმიანობა, საპროცესო მდგომარეობა

და ფუნქციები გამოძიების სტადიაზე………………………………………132

ა. შენგელია. ევთანაზია – დანაშაული თუ ადამიანის უფლება

საკუთარი სიცოცხლის ნებასთან დაკავშირებით…………………………138

ვ. ბელთაძე. პროკურორის როლი წინასასამართლო წარმოებაში………150

ქ. ბერეკაშვილი. საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოების

სამართლებრივი საფუძვლები………………………………………………156

ნ. უგრეხელიძე. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკანონმდებლო

ბაზა საქართველოში……………………………………………………………162

მ. ნიაური. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო…………………………………168

ტ. სევასტიანოვა. რელიგიურ ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულობების

ფსიქოლოგიური თავისებურებები……………………………………………177

გ. აბაშიძე. პროკურორის დისკრეციული უფლებამოსილება

სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელებაზე……………………184
 

საერთაშორისო სამართალი
 

მ. რაფავა. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი და საომარ კონფლიქტში გამოსაყენებელი ძირითადი პრინციპები…………………191

მ. რაფავა. არასაერთაშორისო ხასიათის შეიარაღებული კონფლიქტის

სამართლებრივი რეგულირების ზოგიერთი ასპექტი……………………197
 

სამართლის ისტორია
 

ვ. სონღულაშვილი. სახელმწიფოსა და ეკლესიის სამართლებრივი

ურთიერთობა „ძეგლისწერის“ მიხედვით……………………………………203

. დარსანია. დანაშაულის სუბიექტური შედგენილობა

ვახტანგ VI სამართლის წიგნში………………………………………………209