როგორ შევადგინოთ CV

CV (Curriculum Vitae)
 

CV არის ავტობიოგრაფიის სპეციფიკური ვარიანტი, რომელიც იძლევა პირის შესახებ მოკლე, საბაზისო ინფორმაციას. დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ CV-ში ნათლად ჩანდეს კონკრეტული ეტაპები, უნდა იყოს ლაკონიური, არანარატიული/არათხრობითი სტილის სტრუქტურულად გამართული დოკუმენტი. რომელიც ძირითადად შეიცავს თარიღებსა და ფაქტებს.

რა უნდა გავითვალისწინოთ  CV-  შედგენისას

არ არსებობს CV-ს შედგენის უნივერსალური სტანდარტი, თუმცა არსებობს ძირითადი კომპონენტები, რომლებსაც ყველა CV უნდა შეიცავდეს:

 • პერსონალური (პირადი) ინფორმაცია:
   
 • გვარი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელ.ფოსტა, ფოტო.
   
 • განათლება და პროფესიული ტრენინგი:
   
 • პერიოდი, სასწავლებელი, ფაკულტეტი, საუნივერსიტეტო ხარისხი, კვალიფიკაცია, ტრენინგები – სფერო, მიმართულება.
   
 • სამუშაო გამოცდილება:
   

მუშაობის პერიოდი – თვე, წელი, ორგანიზაციის დასახელება, თანამდებობა, ძირითადი ფუნქციები, მიღწევები. CV-ში ყველგან, სადაც ქრონოლოგიურად არის ჩამოსათვლელი ფაქტები, სასურველია, თარიღები დალაგდეს კლების მიხედვით (ჯერ უახლოესი და ა.შ.).
 

 • სიმპოზიუმი, კონფერენცია და სემინარი
   
 • თემა, ჩატარების თარიღი, ადგილი, ორგანიზატორი, მოხსენების
 • სათაური.
   
 • პუბლიკაცია
   
 • გამოცემის თარიღი, სათაური, ჟურნალის/წიგნის/სამეცნიერო კრებულის/გაზეთის სათაური, გამომცემლობა, გამოცემის ადგილი.
   
 • დამატებითი უნარ-ჩვევები და კომპეტენციები
   
 • ენის ცოდნა – დონის მითითებით; კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა კონკრეტული პროგრამების მითითებით და სხვ.

 

CV-ს ნიმუში დანართის სახით იხილეთ:

http://publishhouse.gtu.ge/public_html_old/site_files/cv.docx

როგორ დავწეროთ განცხადება

განცხადება არის დოკუმენტებს შორის ყველაზე მარტივი და ამავდროულად ყველაზე ხშირად გამოყენებადი. მისი დაწერის დროს საჭიროა მხოლოდ რამდენიმე მარტივი წესის, გრამატიკის და აზრის განვითარების თანამიმდევრობის დაცვა.
 

საფეხურები:

1. განცხადება იწყება პირველ სტრიქონზე, მარჯვნივ, სადაც მითითებულია  იმ დეპარტამენტის (სამსახურის) სრული დასახელება, რომლის   ხელმძღვანელის სახელზეც იგზავნება.
 

2. განცხადება უნდა შეიცავდეს: 
 ა) განმცხადებლის ვინაობასა და მისამართს; 
 ბ) მოთხოვნას;
 გ) განცხადების წარდგენის თარიღსა და განმცხადებლის ხელმოწერას;
 დ) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხას, მათი არსებობის შემთხვევაში.

 

3. განცხადებას უნდა დაერთოს ყველა ის საბუთი, რომლის წარდგენის ვალდებულებაც განმცხადებელს კანონით ეკისრება.
 

განმცხადებელს უფლება აქვს წარუდგინოს შესაბამის დეპარტამენტს (სამსახურს) ყველა სხვა საბუთი, რომელიც შეიძლება საფუძვლად დაედოს განმცხადებლის მიერ მოთხოვნილი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას.
 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (მუხლი 78)
 

განცხადების ნიმუში დანართის სახით იხილეთ:

http://publishhouse.gtu.ge/public_html_old/site_files/gantskhadeba.docx

რა არის ბრძანება და მისი შედგენის წესი

ბრძანება არის მმართველობითი ხასიათის დოკუმენტი, რომელიც იქმნება უნივერსიტეტის წინაშე დასმული მნიშვნელოვანი საკითხების   ოპერატიულად გადაწყვეტის
უზრუნველსაყოფად.
მის პროექტს ადგენს ის სტრუქტურული ერთეული, რომელსაც უშუალოდ ეხება გადასაწყვეტი საკითხი.
ბრძანების მიღების ფაქტს უნივერსიტეტის რექტორი ან რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ადასტურებს ხელმოწერით.

 

ბრძანების ტექსტი

ბრძანების ტექსტი შედგება სამი ნაწილისაგან. პირველ - საერთო ნაწილში მოცემულია ინფორმაცია თუ რის შესახებაა დოკუმენტი, მეორე ნაწილში აღინიშნება ბრძანების მიღების სამართლებრივი და ფაქტობრივი გარემოებები, მესამე ნაწილი იწყება სიტყვით ვბრძანებ და მოიცავს კონკრეტულ განკარგულებას/გადაწყვეტილებას ამა თუ იმ ქმედების განხორციელებასა თუ ქმედების განხორციელებისაგან თავის შეკავების თაობაზე - სტრუქტურული ერთეულის მითითებით.
ბრძანების ბოლოს ხდება ვიზირება, როგორც უშუალოდ შემსრულებლის, ისე შემსრულებელი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მიერ.

ბრძანების ნიმუში დანართის სახით იხილეთ:

http://publishhouse.gtu.ge/public_html_old/site_files/brdzaneba.docx

როგორ დავწეროთ სამსახურებრივი ბარათი

სამსახურებრივი ბარათი - მიმართვა  თანაბარი ან ქვემდგომი თანამდებობის პირისადმი - წარმოადგენს ორგანიზაციის სტრუქტურულ ერთეულებსა თუ თანამშრომლებს შორის შიგა მიმოწერის ფორმას, რომელიც მოიცავს როგორც დოკუმენტის ავტორის, ისე მისი ადრესატის დეტალურ რეკვიზიტებს.

სამსახურებრივი ბარათი ფორმდება შემდეგნაირად:

1. პირველ სტრიქონზე მარჯვნივ, მსგავსად განცხადებისა, იწერება იმ დეპარტამენტის (სამსახურის) სრული დასახელება, რომლის ხელმძღვანელის სახელზეც იგზავნება სამსახურებრივი ბარათი;

2. დოკუმენტის სახელწოდება;

3. სამსახურებრივი ბარათის შინაარსი;

4. შემდგენელი პირის, ავტორის თანამდებობა, ხელმოწერა;

5. დოკუმენტის შედგენის თარიღი.

 

სამსახურებრივი ბარათის ნიმუში დანართის სახით იხილეთ:

http://publishhouse.gtu.ge/public_html_old/site_files/samsakhurebrivi.docx

როგორ დავწეროთ მოხსენებითი ბარათი

მოხსენებითი ბარათი არის მიმართვა ზემდგომი თანამდებობის პირისადმი, რომელშიც ჩამოთვლილია სამსახურებრივ საქმესთან დაკავშირებული გარკვეული ფაქტები და წინადადებები.

მოხსენებითი ბარათი ფორმდება შემდეგნაირად:

1.  პირველ სტრიქონზე, მარჯვნივ, მსგავსად განცხადებისა, იწერება იმ დეპარტამენტის (სამსახურის) სრული დასახელება, რომლის ხელმძღვანელის სახელზეცაა  მოხსენებითი ბარათი;

2.  მომდევნო სტრიქონზე, აღინიშნება მოხსენებითი ბარათის ავტორის სახელი, გვარი, თანამდებობა;

3.  დოკუმენტის სახელწოდება;

4.  მოხსენებითი ბარათის შინაარსი;

5.  დანართის ჩამონათვალი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

6.  შემდგენელი პირის  ხელმოწერა;

7.  დოკუმენტის შედგენის თარიღი.

 

მოხსენებითი ბარათის ნიმუში დანართის სახით იხილეთ:

https://publishhouse.gtu.ge/public_html_old/site_files/mokhsenebiti.docx

რეცენზიის შესახებ

რეცენზია ლათინური სიტყვაა (recensio განხილვა, გამოკვლევა) და ნიშნავს რაიმეს გარჩევას, გამოხმაურებას, კრიტიკულ შეფასებას. რეცენზიის განსაკუთრებული ნაირსახეობაა  სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის რეცენზია.

სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის რეცენზია არის ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც გვაძლევს ინფორმაციას ნაშრომის შესახებ. შეიცავს მის ანალიზსა და კრიტიკულ შეფასებას.

რეცენზენტი უნდა იყოს ობიექტური, მისი შეფასება კი - მკაფიოდ დასაბუთებული. არ შეიძლება ავტორის პიროვნული კრიტიკა. რეცენზირების სახელმძღვანელო პრინციპებია: ნაშრომის აქტუალურობა, სიცხადე, სანდოობა, დასაბუთების ორიგინალურობა, ენობრივად და სტილისტურად გამართულობა.

დაუშვებელია ერთ რეცენზიაზე ორი ხელმოწერა.

რეცენზიის გაფორმების წესი დანართის სახით იხილეთ:

http://publishhouse.gtu.ge/public_html_old/site_files/recenziis nimushi.docx

 

საკვანძო სიტყვების შესახებ

გამოცემის ან სხვა დოკუმენტის ტექსტის სიტყვები (სიტყვათშეერთებები), რომელთაც მოცემულ ტექსტში არსებითი ხასიათის აზრობრივი დატვირთვა აქვს და შესაბამისი ინფორმაციის მოძებნის გასაღებია (უნდა დალაგდეს ანბანის მიხედვით).

რა არის რეზიუმე

მოკლე, შეკუმშული გადმოცემა სამეცნიერო თხზულების შინაარსისა ან ძირითადი დებულებებისა, დაბეჭდილი ძირითადი ტექსტის შემდეგ იმავე ან სხვა ენაზე.

 

რა არის რეფერატი

სამეცნიერო თხზულების ძირითადი საკითხებისა და დებულებების მოკლე გადმოცემა მკითხველთა ან მსმენელთა გარკვეული წრისათვის გაცნობის მიზნით.

 

 

რა არის რეფერატული გამოცემა

პერიოდული ან არაპერიოდული საინფორმაციო გამოცემა, რომელშიც მოცემულია რეფერატები.

 

 

 

რა არის რეფერირება

რეფერატის შედგენა, თხზულების მოკლე შინაარსის გადმოცემა.

თეზისების შესახებ

სამეცნიერო შრომის, მოხსენების, სტატიის ძირითადი დებულებანი.

რა არის დასკვნა

ნაწარმოების დამამთავრებელი ნაწილი, რომელშიც გადმოცემულია კვლევის შედეგები, განზოგადებულია მსჯელობის შედეგად მიღებული საბოლოო აზრი, გამოყოფილია ძირითადი პრობლემები.  

რა არის ანოტაცია

ბეჭდვითი ნაწარმოების მოკლე, სხარტი დახასიათება იდეურ-პოლიტიკური, მეცნიერული, ფორმალური თვალსაზრისით.

 

 

რა არის სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელო არის ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი პროგრამის მიხედვით შედგენილი სასწავლო-თეორიული გამოცემა, რომელიც შედგენილია საგნობრივი პროგრამის სტანდარტით განსაზღვრული შედეგების მისაღწევად. სახელმძღვანელო არის დისციპლინის შესასწავლი ძირითადი წიგნი. მასში მოცემული უნდა იყოს საბაზო ცოდნა, რომელიც განისაზღვრება სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტის დიდაქტიკური ერთეულებით, რომლებიც ადგენენ ძირითად მიმართულებებს, საგნის განხილვის ასპექტებს და მასალის განთავსების თანამიმდევრობას. სახელმძღვანელოს შინაარსი უნდა ასახავდეს კონკრეტულ სფეროში ცოდნის მიღებისა და გამოყენების მეთოდებს, საბაზო კანონების მეთოდიკურ საფუძვლებს და მათში მოცემული ცოდნის ან საქმიანობის სფეროს ფუნქციონირების და განვითარების კანონზომიერებებს, საკვანძო პრობლემებს და ამ მეცნიერების განვითარების მნიშვნელოვან ტენდენციებს.

 

რა არის დამხმარე სახელმძღვანელო

დამხმარე სახელმძღვანელო არის სასწავლო-თეორიული გამოცემა, რომელიც ნაწილობრივ ან მთლიანად ცვლის ან ავსებს სახელმძღვანელოს და ოფიციალურად არის დამტკიცებული. ჩვეულებრივ, არის სახელმძღვანელოს დანამატი, შეიძლება მოიცავდეს არა მთელ დისციპლინას, არამედ სასწავლო პროგრამის ერთ ან რამდენიმე განყოფილებას. დამხმარე სახელმძღვანელოში ხშირად მოცემული უნდა იყოს უფრო აქტუალური მასალა, ვიდრე სახელმძღვანელოში, ვინაიდან დამხმარე სახელმძღვა­ნელოს შექმნა უფრო ოპერატიულად ხდება, მაგრამ, სიახლე უნდა გადმოიცეს სახელმძღვანელოში მოცემული ფუნდამენტური ცოდნის შესაბამისად. სახელმძღვანე­ლოსგან განსხვავებით, ის შეიძლება შეიცავდეს საკამათო საკითხებს. დამხმარე სახელმძღვანელო შეიძლება განკუთვნილი იყოს როგორც სტუდენტების, ისე მასწავლებლებისთვის. 

 

რა არის ლექციების კურსი

ლექციების კურსი არის ერთი ან რამდენიმე ავტორის მიერ შედგენილი  ცალკეული თემების ან მთელი სალექციო კურსის ტექსტები, სახელმძღვანელოს დამატება. ლექციების კურსი ნათლად გადმოსცემს ავტორისეულ ტექსტს. ასეთ მასალაში ტექსტი პერსონიფიცირებულია და გამოსახავს მოცემული სასწავლო კურსის მასწავლებლის ენისა და სტილის თავისებურებებს. საავტორო ტექსტის ორიგინალურობა არ უნდა აბრკოლებდეს სასწავლო მასალის ძირითადი შინაარსის აღქმას, – ლექციები უნდა შეესაბამებოდეს სასწავლო პროგრამას. ავტორი წარმოაჩენს კონკრეტულ პრობლემებს, სვამს საკამათო კითხვებს, არგუმენტირებულად ხსნის საკუთარ პოზიციას, რაც სწავლებისას სერიოზულ ეფექტს იძლევა. 

რა არის ლექციის კონსპექტი

ლექციის კონსპექტი ერთი ლექციის შემოკლებული ტექსტია, რომელსაც ემატება მეთოდიკური მასალა, რაც ეხმარება სტუდენტს კონსპექტის თემის გაფართოებაში.

 

რა არის პრაქტიკუმი

პრაქტიკუმი არის სასწავლო გამოცემა, რომლის მიზანია უნარის, პრაქტიკული ჩვევების, თეორიული ცოდნის კონკრეტულ პირობებში გამოყენების ხერხებისა და მეთოდების შესწავლის ფორმირება და გამყარება, ასევე მეცნიერების შესაბამისი დარგის შემეცნების ფორმებისა და მეთოდების დაუფლება. ის შეიცავს თეორიული კურსის ასათვისებლად საჭირო პრაქტიკული ხასიათის დავალებებსა და სავარჯიშოებს. ლაბორატორიული პრაქტიკუმი შეიძლება შეიცავდეს თეორიულ ნაწილსაც (მაგალითად, შესასწავლი ფიზიკური მოვლენის აღწერას). 

რა არის ქრესტომათია

ქრესტომათია არის ტექსტების კრებული, რომელშიც გადმოცემულია სახელმძ­ღვანელოს შინაარსი. მასში შეიძლება შედიოდეს დოკუმენტები, ლიტერატურული ნაწარმოებები და მათი ფრაგმენტები. მნიშვნელოვანი ადგილი ქრესტომათიაში უჭირავს მეთოდიკურ მითითებებს, რომლებშიც განმარტებულია ჩართული ტექსტის თავისებურებები, ახსნილია მისი კავშირი სასწავლო მასალასთან. ქრესტომათიაში ჩართულ ყოველ ტექსტს უნდა ახლდეს იმ გამოცემის ბიბლიოგრაფიული აღწერა, საიდანაც ის არის აღებული. 

რა არის ამოცანათა (სავარჯიშოების) კრებული

ამოცანათა (სავარჯიშოების) კრებული არის სასწავლო-პრაქტიკული გამოცემა, რომელიც შეიცავს კურსის (ან მისი განყოფილების) შესაბამის ამოცანებს (სავარჯიშოებს) და მათ პასუხებს, ასევე შეიძლება შეიცავდეს ამოცანების (სავარჯიშოების) ამოხსნებს, მეთოდიკურ რეკომენდაციებს ან მინიშნებებს. 

რა არის სასწავლო-მეთოდიკური დამხმარე ლიტერატურა

სასწავლო-მეთოდიკური დამხმარე ლიტერატურა არის სასწავლო-მეთოდიკური გამოცემა, რომელიც შეიცავს  სასწავლო დისციპლინის (ან მისი განყოფილების) როგორც თეორიულ ცნობებს, ისე მასალებს მისი დამოუკიდებლად შესწავლისა და პრაქტიკული ათვისებისათვის. 

რა არის მეთოდიკა

მეთოდიკა არის გამოცემა, რომელიც სტრუქტურულად ჰგავს სასწავლო-მეთოდიკურ დამხმარე ლიტერატურას, მაგრამ უფრო კონკრეტულია თემის მიხედვით და ნაკლებია მოცულობით. 

რა არის მეთოდიკური რეკომენდაციები

მეთოდიკური რეკომენდაციები არის სასწავლო-მეთოდიკური ლიტერატურა, რომელიც სტუდენტს დაეხმარება სასწავლო დისციპლინის დამოუკიდებლად შესწავლასა ან პრაქტიკულად ათვისებაში, მოამზადებს მას ცოდნის შესამოწმებლად. მეთოდიკურ რეკომენდაციებში შეიძლება ჩართული იყოს მოთხოვნები საკურსოსა და სადიპლომო ნაშრომების შინაარსის გაფორმების და დაცვის შესახებ. მეთოდიკური რეკომენდაციები შეიცავს დისციპლინის ზოგად დახასიათებას (მიზანს, მისი შესწავლის ამოცანებს, იმ საგნების კომპლექსს, რომელსაც ის ეყრდნობა), ასევე სტუდენტების დამოუკიდებელი მუშაობის (ლიტერატურული წყაროების და ლექციების კონსპექტების შესწავლა, პრაქტიკული სამუშაოებისათვის, სემინარებისათვის მომზადება, მოხსენების გაკეთება და სხვა) ფორმებს, მეთოდებსა და სახეებს. 

რა არის კონფერენციის მასალები

კონფერენციის მასალები არის არაპერიოდული კრებული. შეიცავს მოხსენებების, შეტყობინებების, მონაწილეთა გამოსვლების, დისკუსიების შედეგების, რეკომენდაციების, გადაწყვეტილებების, კონფერენციაზე მიღებული დადგენილებების რეზოლუციების სრულ ტექსტებს. 

რა არის სამეცნიერო შრომების კრებული

სამეცნიერო შრომების კრებული არის სამეცნიერო გამოცემა, რომელიც შეიცავს სტატიებს, სადაც მოცემულია უნივერსიტეტის სამეცნიერო და სამეცნიერო-ტექნიკური მიმართულებით ჩატარებული კვლევების შედეგები. პერიოდულ გამოცემებს განეკუთვნება სამეცნიერო ჩანაწერები და მაცნე. 

რა არის მონოგრაფია

მონოგრაფია არის ვრცელი მეცნიერული შრომა, რომელშიც გამოკვლეულია ერთი ან რამდენიმე საკითხი. შეიძლება ჰყავდეს ერთი ან რამდენიმე ავტორი (კოლექტიური მონოგრაფია). 

რა არის დისერტაციის ავტორეფერატი

დისერტაციის ავტორეფერატი მცირე მოცულობის საინფორმაციო უფასო გამოცემა, რომელშიც დისერტაციის ავტორი გადმოსცემს თავისი კვლევის ძირითად საკითხებს და რომელიც წარდგენილია კანდიდატის ან მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. ავტორეფერატის მოცულობა, გაფორმება და სტრუქტურა განისაზღვრება სადისერტაციო საბჭოს მიერ.

 

რა არის ლექსიკონი

ლექსიკონი არის წიგნი, რომელშიც ანბანზე გაწყობილი სიტყვებია ახსნილი, განმარტებული ან თარგმნილი, ის არის მოწესრიგებული ფორმით დალაგებული ძირითადი ტერმინების საცნობარო გამოცემა.

 

რა არის განმარტებითი ლექსიკონი

განმარტებითი ლექსიკონი არის ისეთი ლექსიკონი, რომელშიც განმარტებულია რომელიმე ენის სიტყვები იმავე ენაზე. იგი შეიცავს არა მარტო ცნებების განმარტებას, არამედ საცნობარო მონაცემებსაც. ლექსიკონისგან განსხვავებით, განმარტება არის პრაქტიკული და არა ენციკლოპედიური ხასიათის.