ზ. ლობჟანიძე, თ. კვარაცხელია

სასოფლო-სამეურნეო კვლევებში ექსპერიმენტული
მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი


image-1

უაკ 31:63

ISBN 978-9941-28-119-8 (PDF)

136 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია სასოფლო-სამეურნეო კვლევებში ექსპერიმენტული მონაცემების სტატისტიკური ანალიზის საკითხები.
სასოფლო-სამეურნეო და წყალსამეურნეო წარმოებების პირობებში სოფლის მეურნეობის დარგში ჩატარებული კვლევის საკითხების მეცნიერულ საფუძველზე გადასაწყვეტად დღევანდელ ეტაპზე აუცილებელია ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდების გამოყენება. ასეთ საკითხთა რიგს მიეკუთვნება ატმოსფერული ნალექების, აორთქლების, აორთქლებადობის, მცენარის წყალმოთხოვნილების, ნიადაგის წყლოვან-ფიზიკური თვისებების, ზედაპირული ჩამონადენის, მდინარის ხარჯების, და სხვა მახასიათებლების საანგარიშო მნიშვნელობების დადგენა და ამ მნიშვნელობებიდან მოსალოდნელი გადახრების განსაზღვრა. მელიორაციული ცდებისა და დაკვირვებების მონაცემების დამუშავება ვარიაციულ-სტატისტიკური მეთოდებით, სწორი დასკვნების გამოტანის მიზნით და ამ დასკვნების სარწმუნოობის შეფასება. მელიორაციული ღონისძიებებისა და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობას შორის ურთიერთკავშირის გამოკვლევა, ამ კავშირის დამაჯერებლობის შეფასება და მრავალი სხვა.
მიუხედავად ასეთი დიდი მნიშვნელობისა, აღნიშნული მათემატიკური მეთოდების გამოყენებას ჯერ კიდევ სათანადო ადგილი არ აქვს დათმობილი მელიორაციული განხრის სპეციალობების სასწავლო პროგრამებში.
სალექციო კურსი შედგენილია სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის სპეციალიზაციის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსის მიხედვით და მიზნად ისახავს ზემოთ აღნიშნული ხარვეზის ნაწილობრივ აღმოფხვრას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები