გ. ხელიძე, ლ. შატაკიშვილი

მიკრო-, მინი- და მცირე ჰესების ჰიდროენერგეტიკული
მოწყობილობების დაპროექტება – 1

image

უაკ 626/627

ISBN 978-9941-28-123-5 (PDF)

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია შემდეგი თემები: მცირე ჰიდროენერგეტიკის როლი და ადგილი ენერგეტიკულ სისტემაში, საქართველოს მდინარეების მცირე ჰიდროენერგეტიკული ტექნიკური პოტენციალის განსაზღვრის მეთოდი გარემოს დაცვის გათვალისწინებით, მცირე ჰესების კლასიფიკაცია სიმძლავრის მიხედვით, მცირე სიმძლავრის ჰესების დაპროექტების პრინციპები, წყლის ხარჯისა და დაწნევის განსაზღვრის მეთოდები, მცირე სიმძლავრის ჰესებში გამოყენებული ჰიდრავლიკური მანქანები დაწნევის დიაპაზონის მიხედვით, შუაში, ქვემოდან და ზემოდან წყალმიშვებული, დარტყმითი, მოტივტივე, შოტლანდიური წყლის ბორბლების მუშაობის პრინციპები, მათი კონსტრუქციული ელემენტების გაანგარიშება, მცირე სიმძლავრის ჰესებში გამოყენებული ჰიდროტურბინების სახეობები, მცირე ჰესების წყალმიმღების ადგილის შერჩევის პრინციპები, მცირე სიმძლავრის ჰესების მოწყობის შესაძლებლობა არსებულ ენერგეტიკულ, არაენერგეტიკულ ობიექტებზე და საყოფაცხოვრებო სექტორში.
სალექციო კურსი შეესაბამება სასწავლო დისციპლინის „მიკრო-, მინი- და მცირე ჰესების ჰიდროენერგეტიკული მოწყობილობების დაპროექტება - 1“ სილაბუსს.
გამოცემა გათვალისწინებულია „ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის“ სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები