ს. მებონია

გლინვის თეორია და
ტექნოლოგია

image-1

უაკ 621 774 35

ISBN 978-9941-28-092-4 (PDF)

192 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ლითონების გლინვის თეორიის კანონზომიერებები, ტექნოლოგიური პროცესები, ტექნოლოგიური ინსტრუმენტის კონსტრუქციები და აღჭურვილობა. ლექციების კურსში შესულია როგორც ლითონის პლასტიკურ დეფორმაციასთან დაკავშირებული ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესების, ისე დამხმარე ოპერაციების დაგეგმარების საკითხები, მათი გეომეტრიული, დეფორმაციული, კინემატიკური და ენერგოძალოვანი პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდიკები. ნაშრომი შეიცავს სხვადასხვა პროფილის გლინვის  ტექნოლოგიური პროცესების ანგარიშის მეთოდებს.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის მასალათმცოდნეობისა და მასალების დამუშავების სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები