თ. მეგრელიძე, ო. ვეზირიშვილი, ვ. ღვაჩლიანი, გ. გუგულაშვილი, ი. ფოჩხიძე

თბური ტუმბო

image-1

უაკ 621.577

ISBN 978-9941-20-533-0

161 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2014


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია თბური ტუმბოს თეორიული საფუძვლები. განხილულია მისი მუშაობის პრინციპი, თბურ ტუმბოში გამოყენებული სამაცივრო ციკლები და მათი განხორციელებისათვის საჭირო ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტები, მუშა სხეულები და მასალები. აღწერილია თბური ტუმბოს მართვის ხელსაწყოები; მისი შეზეთვის საკითხები და ხმაურის პრობლემები; განხილულია მისი საიმედოობისა და მომსახურების საკითხები.
განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ ენერგეტიკის (თბოენერგეტიკა), კვების ინდუსტრიის (სამაცივრო ტექნოლოგია და ტექნიკა) და სამშენებლო ინჟინერიის (თბო-აირმომარაგება) სფეროს ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები