თ. მჭედლიშვილი, ხ. ამყოლაძე

ჩარხების დინამიკა

image

უაკ 621.9.06

ISBN 978-9941-28-015-3 (PDF)

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ჩარხების დინამიკის ძირითადი საკითხები: დრეკადი სისტემების, ჭრის პროცესების, ბრუნვითი მოძრაობების, ამძრავთა გარდამავალი პროცესების ძირითადი მახასიათებლები, ფრიქციული ავტორხევები და რხევები; აგრეთვე რთულპროფილიანი დეტალების დამამუშავებელი კონკრეტული საჩარხო სისტემების დინამიკის მათემატიკური მოდელების აგების საკითხები; მოყვანილია ჩარხების დინამიკური მახასიათებლების განსაზღვრის მეთოდები.
წიგნი განკუთვნილია მექანიკის ინჟინერიისა და სამრეწველო ტექნოლოგიების სპეციალობების მაგისტრანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები