ზ. აზმაიფარაშვილი, ო. ტომარაძე

სპექტრული გაზომვების საფუძვლები
და საშუალებები

image-1

უაკ 621.38

ISBN 978-9941-20-645-0

170 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

მოცემული წიგნის დანიშნულებაა მოგვცეს ცოდნა სპექტრული გაზომვების ძირითადი საფუძვლების შესახებ. განსაკუთრებით გამახვილებულია ყურადღება თანამედროვე სუპერჰეტეროდინულ სპექტრის ანალიზატორებზე. მოთხრობილია უახლეს პერიოდში მიღწეულ მათ შესაძლებლობებზე. მაგალითები განხილულულია აღნიშნულ დარგში იმ მიღწევებზე, რომლებიც დღეისათვის აქვს ისეთ ცნობილ ამერიკულ ფირმას, როგორიცაა Agilent Technologies. შედეგები ილუსტრირებულია გრაფიკების სახით.
განკუთვნილია, სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის, „მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების“ დეპარტამენტის ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის. იგი შეიძლება წარმატებით გამოიყენონ უკაბელო კავშირის სისტემის მუშაკებმა როგორც მეცნიერულ, ისე პრაქტიკულ სამუშაოებში. ვფიქრობთ უინტერესო არ იქნება ელექტრული გაზომვების ნებისმიერ სფეროში მომუშავისთვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები