ზ. აზმაიფარაშვილი, ო. ტომარაძე

სენსორები და ინტელექტუალური
საზომი საშუალებები

image-1

უაკ 621.38

ISBN 978-9941-20-754-9

496 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

სახელმძღვანელოში აღწერილია სენსორები და ინტელექტუალური საზომი სისტემები, განხილულია მათი გამოყენების სფეროები. ნაჩვენებია, რომ ინტელექტუალური სენსორები ოცნება კი არ არის, არამედ ისინი უკვე შემოვიდნენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მათი დამუშავება და წარმოება არის ხელსაწყოთმშენებლობის ერთ-ერთი დამოუკიდებელი ქვედარგი.  ყოველ თემას ექსპერიმენტის სახით ერთვის ეფექტური ილუსტრაციები, სავარჯიშოები და საკონტროლო კითხვა-პასუხები.
წიგნი განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სწავლების სტუდენტებისათვის. ის შეიძლება წარმატებით  გამოიყენოს აგრეთვე იმ მსმენელმა, ვისთვისაც აღნიშნული საგანი  დამხმარე დისციპლინაა. ესენია: მომავალი ფიზიკოსები, ინჟინრები, ქიმიკოსები, ბიოლოგები და ექიმები. რა თქმა უნდა, იგი  სამაგიდო წიგნი იქნება გაზომვების სფეროში მომუშავეთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები