ს. მებონია

მილგლინვის ძალოვანი პარამეტრების
ანგარიში

image-1

უაკ 621 774 35

ISBN 978-9941-28-151-8 (PDF)

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია მილების გლინვის პროცესებში მოქმედი ძალების განსაზღვრის მეთოდები. ლექციების კურსში შესულია გლინებზე მოქმედი ნორმალური და მხები ძაბვებისა და ძალების განსაზღვრა, საკონტაქტო ზედაპირზე გლინებსა და ლითონს შორის წნევის განაწილების თეორიების ანალიზი, ძაბვების ძირითადი დიფერენციალური განტოლების შედგენის და ამოხსნის ხერხები.
სალექციო კურსი შეიცავს მილების გლინვის ტექნოლოგიური პროცესების გეომეტრიული, დეფორმაციული, კინემატიკური და ენერგოძალოვანი პარამეტრების განსაზღვრის და სხვადასხვა ტიპის მილსაგლინი დანადგარების კვანძებში მოქმედი ძალების ანგარიშის მეთოდებს.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის „მასალათმცოდნეობის და მასალების დამუშავების“ სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები