თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. ბერუაშვილი

კვების საწარმოთა ტექნოლოგიური
პროცესების ავტომატიზაცია

image-1

უაკ 664

ISBN 978-9941-28-202-7 (PDF)

56 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია კვების საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციისთვის საჭირო რეგულატორები, სარეგულირო ობიექტის თვისებები და ავტომატური მოწყობილობების ელემენტები.
გამოცემა განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები