თ. მინაშვილი, ქ. დავითაძე

მყარსხეულოვანი ელექტრონიკა

image-1

უაკ 621.38

ISBN 978-9941-28-077-1 (PDF)

120 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში ძირითადი ყურადღება ეთმობა მყარ სხეულში მიმდინარე  მოვლენებისა და პროცესების ფიზიკური არსის გარკვევას, რომლებიც საფუძვლად უდევს მყარსხეულოვანი ელექტრონული ხელსაწყოებისა და მოწყობილობების მუშაობას.
ნაშრომის მომზადებისას მაქსიმალურად გავითვალისწინეთ შენიშვნები და რეკომენდაციები, რომლებიც დარგის წამყვანი მეცნიერების და სარედაქციო კოლეგიის მიერ იყო მოწოდებული, რისთვისაც ავტორთა ჯგუფი დიდ მადლობას ვუხდით მათ.
სალექციო კურსი განკუთვნილია როგორც საინჟინრო ფიზიკის, ისე მიკროელექტრონიკის, ტელეკომუნიკაციის და სხვა მონათესავე სპეციალობის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები