შ. კელეპტრიშვილი

მეოთხეულის გეოლოგია

image-1

უაკ 551.79

ISBN 978-9941-28-194-5 (PDF)

88 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია მეოთხეული ნალექების თავისებურებებისა და შესწავლის მეთოდიკის მოკლე აღწერა. განხილულია მეოთხეული ნალექების სტრატიგრაფია, აგებულება და მეოთხეული პერიოდის ისტორია კავკასიის ტერიტორიაზე. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მეოთხეულის საფარის აგებულებას, მის კავშირს რელიეფთან, ასევე მეოთხეული ნალექების განაწილების მნიშვნელოვან კანონზომიერებებს დედამიწის ზედაპირზე. მოყვანილია მონაცემები მეოთხეული ნალექების რუკის და საველე კვლევების მეთოდების შესახებ მათი შედგენისას. ასევე მოკლედაა გადმოცემული მეოთხეული ნალექების გენეტური ტიპების აღწერა.
გამოცემა განკუთვნილია სამთო და გეოლოგიური მიმართულების სპეციალობების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები