ს. მებონია

საგლინი საამქროების მოწყობილობა

image-1

უაკ 621.771.6

ISBN 978-9941-28-195-2 (PDF)

192 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია საგლინი საამქროების ძირითადი მანქანა-დანადგარებისა და დამხმარე მექანიზმების კონსტრუქციები და გაანგარიშების მეთოდები.
მასში შესულია საგლინი დგანები და ლითონის დამამუშავებელი მანქანები, რომელთა მუშაობა დაკავშირებულია გაგლინული ლითონის ჭრასთან, გასწორებასთან, დახვევასა და ტრანსპორტირებასთან, მათ შორის მაკრატლები პარალელური და დახრილი დანებით, დისკური მაკრატლები ფურცლებისა და ზოლების დანაწევრებისათვის, ფურცლების გვერდების ჩამოჭრისათვის; საწრფევებელი მანქანები ჰორიზონტალური და დახრილი გორგოლაჭებით, გამჭიმავი მანქანები და გამასწორებელი წნეხები; ფურცლების, მავთულისა და სორტული ნაგლინის დამხვევები; როლგანგები და ტრანსპორტიორები ნაგლინის გრძივი გადაადგილებისათვის და სხვა სატრანსპორტო საშუალებები.  
გამოცემა განკუთვნილია  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის „მასალათმცოდნეობისა და მასალების დამუშავების“ სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები