შ. კუპრეიშვილი, ზ. ლობჟანიძე

დრენაჟი

image-1

უაკ 628.367

ISBN 978-9941-28-330-7 (PDF)

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია დაჭაობებული მიწების დრენაჟი და მისი გამოყე-ნების პირობები; მიმოხილულია დასაშრობი ნიადაგების ძირითადი სახეები და მიწების დაჭაობებისა და გატენიანების მიზეზები, დაშრობის ძირითადი მეთოდები და ხერხები; განხილულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოთხოვნილება წყლის რეჟიმზე; დაშრობის ნორმის გაანგარიშების წესები; დასაშრობი მიწების წყლის ბალანსი; დამშრობი სისტემის ელემენტები; მარეგულირებელი ქსელები, როგორც ზედაპირული წყლით კვების შემთხვევაში, ისე გრუნტის წყლით რეგულირების დროს და მათი მოქმედების პრინციპები; გაანგარიშებულია სისტემატური ჰორიზონტალური დრენაჟი გრუნტის წყლის დამყარებული და დაუმყარებელი მოძრაობის დროს, როდესაც დრენაჟი დევს წყალგაუმტარ ფენაზე,  ასევე წყალგაუმტარი ფენა ღრმად მდებარეობს და წყალგაუმტარ ფენას შუალედური მდებარეობა აქვს; მოცემულია დახურული დრენაჟის სიღრმის შერჩევის მეთოდები, მათი კონსტრუქციები; მიმოხილულია სორო და ნაპრალის ტიპის დრენაჟი; დახურული დრენაჟის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების მეთოდები; დახურული შემკრებები და მათი მუშაობის თავისებურებები; ვერტიკალური დრენაჟის გაანგარიშებები; განხილულია ღია არხებით დაშრობის უპირატესობები და ნაკლოვანებები, ასევე მათი გამოყენების პირობები; ზედაპირული და დრენაჟული ჩამონადენის მოდული და მათზე მოქმედი ფაქტორები; გაანგარიშებულია გამტარი დამშრობი ქსელი და მოცემულია მათი კონსტრუქციები; მიმოხილულია დამშრობ ქსელზე არსებული ნაგებობები და გზები; განხილულია წყლის მექანიკური აწევით მიწის დაშრობის წესები; კულტურულ-ტექნიკური მელიორაციის, დაშრობილი მიწების პირველადი ათვისებისა და გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოების  საკითხები.                  
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის აგროინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის და იმ სპეციალისტებისათვის, რომლებიც მუშაობენ ჰიდროტექნიკური მელიორაციის, ჰიდროინჟინერიის, სასოფლო-სამეურნეო წყალმომარაგების, ჰიდროლოგიის განხრით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები