ლ. გაჩეჩილაძე, ნ. კურკუმული, ლ. ნონიკაშვილი

დაპროგრამების ენა Python

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-28-327-7

136 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

წიგნში განხილულია 15 ლაბორატორიული სამუშაოს შესრულების მეთოდიკა. ყოველი სამუშაოსთვის მოცემულია თეორიული წანამძღვრები და აღწერილია პროგრამული კოდის ჩაწერისა და მისი შესრულების პროცედურები. 
გამოცემა განკუთვნილია დაპროგრამების ენა Python-ის ასათვისებლად.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები