†ი. ლომიძე, გრ. ხელიძე

ძირითადი ჰიდროსატურბინო მოწყობილობის სპეცკურსი

image-1

უაკ 621.224

ISBN 978-9941-28-323-9 (PDF)

223 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს დათმობილი ჰიდროტურბინის გამდინარე ნაწილის დეტალებს ზედაპირების აბრაზიული ცვეთის მექანიზმის შესწავლას, ცვეთის ინტენსიურობის რაოდენობრივ შეფასებას, აგრეთვე ჰიდროაგრეგატების ვიბრაციის საკითხებს.
სხვადასხვა სახეობის ჰიდროტურბინების დაპროექტება-კონსტრუირება და ექსპლუატაცია განუყოფლად არის დაკავშირებული მისი ცალკეული კვანძების სატურბინო კამერის, მიმმართველი აპარატის, მუშა თვლის ლილვის, ლილვის საკისრების, საქშენების, ჭავლის გადამხრელის, ჭავლის წამკვეთის, ტურბინის გარსაცმის და სხვათა ტექნიკურად სწორად შერჩევაზე. წინამდებარე „ძირითადი ჰიდროსატურბინო მოწყობილობის სპეცკურსში“ სწორედ აღნიშნული კვანძების გაანგარიშების თეორიული დამოკიდებულებები, კონსტრუქციული თავისებურებები და შერჩევის პირობებია განხილული.
ლექციების კურსი  განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის“ სტუდენტებისათვის და სრულად შეესაბამება სასწავლო დისციპლინის - „ძირითადი ჰიდროსატურბინო მოწყობილობის სპეცკურსი“ სილაბუსს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები