ზ. საბაშვილი

მასალების პლაზმური ჭრა და განმტკიცება

image-1

უაკ 621.91

ISBN 978-9941-28-252-2 (PDF)

133 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია მასალების პლაზმური რკალის ენერგეტიკული მახასიათებლები და მათი კავშირი ჭრის ტექნოლოგიურ პარამეტრებთან, ახსნილია ამ დამოკიდებულებების ფიზიკური არსი, ჭრის ზედაპირების ხარისხი და მისი გაუმჯობესების გზები, პლაზმური ჭრის ეკოლოგია, პლაზმატრონების კონსტრუქციის ძირითადი კვანძების დანიშნულება, ლითონების პლაზმური განმტკიცების ტექნოლოგიური თავისებურებანი. მოცემულია პლაზმური რკალისა და განმტკიცების რეჟიმის პარამეტრების გავლენა განმტკიცების მახასიათებლებზე.
სალექციო კურსი შედგენილია მასალათმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამის  ბაკალავრებისათვის და სრულ შესაბამისობაშია სილაბუსში გათვალისწინებულ საკითხებთან.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები