ს. მებონია

მილების წარმოების ტექნოლოგია

image-1

უაკ 69.057.16

ISBN 978-9941-28-243-0 (PDF)

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია მილების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები, ტექნოლოგიური ინსტრუმენტის კონსტრუქციები და აღჭურვილობა. სალექციო კურსში შესულია როგორც ლითონის პლასტიკურ დეფორმაციასთან დაკავშირებული ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესების, ისე დამხმარე ოპერაციების დაგეგმარების საკითხები, მათი გეომეტრიული, დეფორმაციული, კინემატიკური და ენერგოძალოვანი პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდიკები. ლექციების კურსი შეიცავს სხვადასხვა სახის მილების გლინვის ტექნოლოგიური პროცესების ანგარიშის მეთოდებს. 
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის „მასალათმცოდნეობის და მასალების დამუშავების“ სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები