†ი. ლომიძე, გრ. ხელიძე, ლ. შატაკიშვილი, თ. კიზირია

გამოყენებითი ჰიდროაერომექანიკის საფუძვლები

image-1

უაკ 620.9:532

ISBN 978-9941-28-332-1

285 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სახელმძღვანელოში ძირითადი აქცენტი გადატანილია პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტის თანამედროვე თეორიულ საფუძვლებზე. სახელმძღვანელო შედგენილია „გამოყენებითი ჰიდროაერომექანიკის საფუძვლების“ სალექციო კურსის სილაბუსის შესაბამისად.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია“ სტუდენტებისათვის. იგი სასარგებლო იქნება ენერგეტიკის სფეროში მოღვაწე პრაქტიკოსი სპეციალისტებისათვისაც.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები