ზ. საბაშვილი

არალითონური მასალების შედუღება

image-1

უაკ 621.791:621.792.6

ISBN 978-9941-28-292-8 (PDF)

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია არალითონური მასალების ფიზიკურ-მექანიკური და ქიმიური თვისებები. მათი შედუღების პროცესის არსი და შედუღებადობა. შედუღების პროცესის ძირითადი სტადიები. შენადუღი ნაკერის მიღების მექანიზმი. მოცემულია არალითონური მასალების შედუღების ყველა მეთოდი, მათი ტექნოლოგიები, შენადუღი ნაკერის ხარისხი და შენადუღი შეერთებების შემოწმების ხერხები. 
წიგნი შედგენილია მასალათმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრებისათვის და სრულ შესაბამისობაშია სილაბუსში გათვალისწინებულ საკითხებთან.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები