მ. მელქაძე

სამონასტრო კომპლექსი

image-1

უაკ 726.7

ISBN 978-9941-28-350-5 (PDF)

35 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში, თემის ისტორიული ექსკურსის კონტექსტში, განხილულია სამონასტრო კომპლექსის სივრცულ-არქიტექტურული დაგეგმარების პროცესი თანამედროვე საქართველოს ბუნებრივ გარემოში.
ნაშრომი განკუთვნილია არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის მოცულობითი არქიტექტურის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები