თ. მჭედლიშვილი

ჰიდრო- და ელექტროჰიდრავლიკური გამაძლიერებლები და სისტემები - პრაქტიკული სამუშაოები

image

უაკ 62-83:621.7.044.4

ISBN 978-9941-28-364-2

23 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

განხილულია ძალური ჰიდრო- და ელექტროჰიდრავლიკური გამაძლიერებლების და ამძრავების ძირითადი სტრუქტურული ელემენტების და მთლიანობაში სხვადასხვა სახის უკუკავშირის მქონე სისტემების გაანგარიშებების პრაქტიკული მეთოდიკები.
განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები