ჯ. დოჭვირი

ავტომატიზებული ელექტროამძრავი

image-1

უაკ 621.3.078:62-52

ISBN 978-9941-28-346-8

34 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელო განხილულია მუდმივი დენის ტირისტორული ელექტროამძრავის მართვის სისტემის სტატიკური და დინამიკური მახასიათებლების გაანგარიშების მეთოდები. შედგენილია სტრუქტურული სქემები, მოცემულია პარამეტრების გამოსათვლელი ფორმულები.
გამოცემა განკუთვნილია მათთვის, ვისაც აინტერესებს უკუკავშირიანი ელექტროამძრავების სისტემების გაანგარიშების ხერხები.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები