ვ. აბაიშვილი

ტექნოლოგიური სისტემების მეცნიერული კვლევის საფუძვლები

image-1

უაკ 674

ISBN 978-9941-28-212-6

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში „ტექნოლოგიური სისტემების მეცნიერული კვლევის საფუძველი“ განხილულია ექსპერიმენტული კვლევის მათემატიკური დამუშავების საკითხები. კერძოდ, მოცემულია კომბინატორიკის, ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები. ჩამოყალიბებულია ექსპერიმენტული კვლევის მიზანი, ექსპერიმენტის დაგეგმვისა და კვლევის ობიექტზე ძირითადი და გარე ფაქტორების გავლენის საკითხები.
დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია მეცნიერული კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპის, ტექნოლოგიური სისტემების დინამიკური კვლევის ამოცანების მათემატიკური მოდელის შედგენის საკითხები.
წიგნი განკუთვნილია მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის.

 

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები