ზ. აზმაიფარაშვილი, ო. ტომარაძე, გ. მურჯიკნელი

ელექტრული გაზომვები

image-1

უაკ 621.317.32

ISBN 978-9941-28-343-7

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში აღწერილია ელექტრული გაზომვების ძირითადი საკითხები, რომლებიც ეყრდნობა გაზომვების თეორიას. დაწვრილებითაა განხილული გაზომვების ცდომილებათა თეორია, ცდომილებათა სახეები და გაზომვის შედეგიდან, შესაძლებლობის შემთხვევაში, მათი გამორიცხვის მეთოდები.
მოცემულია გარდამქმნელების (სენსორების) საფუძვლიანი მიმოხილვა მათი გამოყენების შესაძლებლობები და პერსპექტივები, რაც გარკვეული სიახლეა ელექტრული გაზომვების სფეროში. აღწერილია, აგრეთვე, განუსაზღვრელობა და მისი შედარებითი ანალიზი ცდომილებათა თეორიასთან.
აღწერილია ელექტრული საზომი საშუალებების სახესხვაობები, მათი დანიშნულება და გამოყენების სფეროები. განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახვილებული ციფრულ ელექტროსაზომ საშუალებებსა და მათ უპირატესობაზე ანალოგურ ხელსაწყოებთან შედარებით. ყოველ თემას თან ერთვის ეფექტური ილუსტრაციები და საკონტროლო კითხვები.
განკუთვნილია „ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების“ ფაკულტეტის მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სწავლების სტუდენტებისათვის. ის შეიძლება წარმატებით გამოყენოს აგრეთვე ელექტრობის სფეროში დასაქმებულმა პირებმა.

 

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები