თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. ბერუაშვილი

კვების საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია
პრაქტიკული სამუშაოები

image-1

უაკ 664.012

ISBN 978-9941-28-270-6 (PDF)

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია კვების საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის პრინციპული სქემების პირობით აღვნიშვნები, სქემების შედგენის წესები და მაგალითები. სამუშაოს მიზანია გააცნოს სტუდენტებს პურის, ღვინის, ჩაისა და საკონსერვო წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის პრინციპული სქემების შესრულების მეთოდიკა.
ნაშრომი განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის, ასევე ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები