ლ. გრიგალაშვილი

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები

image-1

უაკ 657.222

ISBN 978-9941-28-372-7

193 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

წიგნში განხილულია ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები. მოცემულია მრავალი მაგალითი, სავარჯიშო ამოცანები და ტესტები.
წიგნი განკუთვნილია სტუდენტების, პრაქტიკოსი ბუღალტრების, აუდიტორებისა და ამ საკითხების შესწავლით დაინტერესებული სხვა პირებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები