ჯ. ლომსაძე, ს. მებონია, ზ. ლომსაძე, გ. ოთარაშვილი

ლითონების წნევით დამუშავება
(შესავალი სპეციალობაში)

image-1

უაკ 621.774.35

ISBN 978-9941-28-371-0

126 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ლითონების წნევით დამუშავების ძირითადი პროცესები, ტექნოლოგიური აღჭურვილობა და მოწყობილობის კონსტრუქციები.
გამოცემა განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების „მასალათმცოდნეობისა და მასალების დამუშავების“ სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები