ზ. მჭედლიშვილი

ავტომატური რეგულირების თეორიის საფუძვლები
პრაქტიკული სამუშაოები

image

უაკ 62-5

ISBN 978-9941-28-368-0

15 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ავტომატური რეგულირების თეორიის წრფივი სისტემების გარკვეული საკითხები, კერძოდ, ავტომატური სისტემების მოდელირებისა და ანალიზის საკითხები.
ნაშრომი „ავტომატური რეგულირების თეორიის საფუძვლების“ პრაქტიკული დანიშნულების სამუშაოების შესასრულებლად განკუთვნილი ნაწილია.
გამოცემა განკუთვნილია „მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის“ სპეციალობის ბაკალავრებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები