ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი

ბაგირული სატრანსპორტო დანადგარების გაანგარიშება
მეთოდიკური მითითებები

image-1

უაკ 624.55:624.071.2

ISBN 978-9941-28-408-3 (PDF)

16 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

მეთოდიკური მითითებები შემუშავდა სტუდენტების დასახმარებლად საკონტროლო სამუშაოების შესრულებასა და საკურსო და სადიპლომო პროექტების შედგენისას სამთო სატრანსპორტო მანქანების კურსში.
გამოცემა განკუთვნილია ღია სამთო სამუშაოების (09.05); მიწისქვეშა და საშახტო მშენებლობის (09.04); სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრების (09.03); სასარგებლო წიაღისეულის მიწისქვეშა დამუშავების (09.02); სამთო მანქანებისა და მოწყობილობის (17.01); სამთო ელექტრომექანიკური მოწყობილობისა და ავტომატიზაციის (21.05) სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები