ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი

ტრიბოლოგიის ზოგადი კურსი

image-1

უაკ 535.378

ISBN 978-9941-28-410-6 (PDF)

133 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ტრიბონიკის ექსპერიმენტული მეთოდიკის, საკონტაქტო ზედაპირების ტოპოგრაფიის და ხახუნის თეორიის ზოგადი საკითხები: პრაქტიკული ამოცანების, გარეგანი და შინაგანი (მართვადი ადჰეზიური და კოჰეზიური) ხახუნით ტვირთის სატრანსპორტო სისტემებით ტრანსპორტირებისა და საკონვეიერო ამძრავების დაპროექტების ტექნოლოგიური პროცესები.
მოცემულია ცნობები გამაუხშოებელი (ვაკუუმის შემქმნელი) მექანიზმების კონსტრუქციების, ამასთანავე, ერთმანეთის მიმართ მოძრავი ხახუნის კვანძების საკონტაქტო ზედაპირების რგოლური ჭვრიტეების დაკავშირების, შეზეთვის და ვაკუუმში ხახუნის მეცნიერულად ახსნილი პროცესებით, დასახული მიზნების შესაბამისად, ხახუნის ძალებზე გავლენის უხელსაყრელესი პირობების მიღების, მათი გადაწყვეტისა და შენარჩუნების გზების შესახებ.
ნაშრომი განკუთვნილია მექანიკის შემსწავლელი სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები