ნ. მოლოდინი, რ. მოლოდინი

ლენტური კონვეიერების გაანგარიშება
მეთოდიკური მითითებები

image-1

უაკ 621.867.23

ISBN 978-9941-28-409-0 (PDF)

37 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

მეთოდიკური მითითებებში მოცემულია ლენტური კონვეიერის გაანგარიშების მეთოდიკა, ასევე ლენტური კონვეიერის თითოეული ტიპის მწარმოებლობისა და დახრის კუთხის მიხედვით მისი გაანგარიშება ამძრავი სიმძლავრის გამოთვლის ჩათვლით.
მეთოდიკური მითითებები დახმარებას გაუწევს სტუდენტებს საკონტროლო სამუშაოების შესრულებასა და საკურსო და სადიპლომო პროექტების შედგენაში სატრანსპორტო მანქანების კურსში. გამოცემა განკუთვნილია ღია სამთო სამუშაოების (09.05); მიწისქვეშა და საშახტო მშენებლობის (09.04); სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრების (09.03); სასარგებლო წიაღისეულის საბადოს მიწისქვეშა დამუშავების (09.02); სამთო მანქანებისა და მოწყობილობების (17.01); სამთო ელექტრომექანიკური მოწყობილობისა და ავტომატიზაციის (21.05) სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები