გ. ბაღდავაძე, თ. მჭედლიშვილი, ზ. მჭედლიშვილი

ავტომატური რეგულირებისა და მართვის თეორიის საფუძვლები მექანიკის ინჟინერიაში

image-1

უაკ 62-52

ISBN 978-9941-20-975-8

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოს შექმნის ძირითადი ამოცანაა კარგად ნაცნობი საყოფაცხოვრებო საგნებისა და სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობების განხილვის საფუძველზე შევიყვანოთ სტუდენტები მექანიკური სისტემების ავტომატური მართვის სამყაროში, ამიტომ თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში დეტალურად განიხილება ასეთი სისტემების ძირითადი კომპონენტები, ნაჩვენებია როგორ ფორმირდება ავტომატური მართვის განმსაზღვრელი პროცესი და სრულდება მისი გამოკვლევა. ასეთი მიდგომა საკითხისადმი ხელს უწყობს სტუდენტს, კარგად აითვისოს თეორია და გამოიმუშაოს მექანიკური სისტემების ავტომატური მართვის ამოცანების გადაწყვეტისუნარი.
ნაშრომი განკუთვნილია სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საწარმოო ტექნოლოგიური მანქანებისა და მექატრონიკის დეპარტამენტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები