თ. ხოშტარია, ნ. ჩაჩავა

ტურისტულ-სარეკრეაციო კლასტერის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის პრინციპები სამცხე-ჯავახეთის მაგალითზე

image

უაკ 796.5:72

ISBN 978-9941-28-385-7

219 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2018


 

მონოგრაფიაში განხილულია ტურისტულ-სარეკრეაციო კლასტერის სივრცით-ტერიტორული დაგეგმვის ძირითადი მიმართულებები, ინსტრუმენტები და პრინციპები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მაგალითზე; წარმოჩენილია სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ტურიზმის რევიტალიზაციის სტრატეგიული მნიშვნელობა; რეგიონის მდგრადი განვითარების ასპექტები, საგზაო-სატრანსპორტო სისტემა, კულტურული მემკვიდრეობა, ეკოლოგიური, ბუნებრივი და ანთროპოგენური ფაქტორები.
მონოგრაფია განკუთვნილია ურბანისტიკის დარგის სპეციალისტების, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების, სწავლების ყველა საფეხურის სტუდენტებისა და საკურორტო არეალების სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის სპეციფიკით დაინტერესებული მკითხველისთვის. იგი წარმოადგენს საყრდენ დოკუმენტაციას სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების სტრატეგიისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები