დ. გურგენიძე, რ. იმედაძე, გ. მეტრეველი, თ. მაღრაძე

სამშენებლო კონსტრუქციების მდგომარეობის კვლევა

image-1

უაკ 624.012.8

ISBN 978-9941-28-211-9

208 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია სამშენებლო კონსტრუქციების კვლევის საკითხები. მოცემულია რკინაბეტონის, ლითონის, ხის კონსტრუქციების, გათბობა-ვენტილაციის და წყალსადენის ექსპლუატაციის პერიოდში მიღებული დაზიანებების დონის მიხედვით მათი მომავალში გამოყენების შესაძლებლობები. დაზიანებებისა და კონსტრუქციების ცვეთის ხარისხის მიხედვით მოცემულია რეკომენდაციები მათი შესამოწმებელი გადაანგარიშების აუცილებლობის შესახებ. ამ საკითხის გადასაწყვეტად წიგნში მოცემულია სხვადასხვა მეთოდი და მიდგომა.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის. ის აგრეთვე გამოადგებათ მაგისტრებს, დოქტორანტებს, მშენებლებს, კონსტრუქციების ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები